ចៀនផ្អកត្រីប្រា - Paok Trei Pra Khmer Food - មេផ្ទះ (Housewife)

Published by : មេផ្ទះ (Housewife)
សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដែលតែងតែគាំទ្រឆានែលយើងខ្ញុំ
Thanks to everyone who always supports our channel.

សួស្តីបងប្អូនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរព ថ្ងៃនេះឆានែល មេផ្ទះ (Housewife) ចង់បង្ហាបង្ហាញបងប្អូនឲ្យចេះធ្វើម្ហូបខ្មែរ។ ការបង្ហាញច្បាស់ៗ ប្រាប់ពីគ្រឿងផ្សំបាន លម្អិតល្អ ការពន្យល់ក្បោះក្បាយធានាថាទស្សនាហើយបងប្អូននិងឆាប់ចេះធ្វវា។
Dear brothers and sisters, today, the Housewife wants to show you how to cook Khmer food. A clear presentation of the ingredients is incomplete, the detailed explanation ensures that you visit and you will soon be able to do it.

Watching Play List:
បង្អែម / Sweetie
https://bit.ly/2HlzcY5

សម្លស្ងោរ / Soup Recipe
https://bit.ly/30jUsEN

សម្លឆា និងចៀន / Stir-Fri
https://bit.ly/2YuSzDK

SUBSCRIBE
https://bit.ly/2JmgSQx

#មេផ្ទះ #ម្ហូបខ្មែរ #ស្ងោរ #ឆា #ចៀន #អាំង

Music Background:
➤ Licence:

You’re free to use this song in any of your videos, but you must include the following in your video description (Copy & Paste):

Song: Marin Hoxha & Alexis Donn - Saving Me (Vlog No Copyright Music)
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/uOeFoWQgPlM
cached video

មេផ្ទះ មេផ្ទះ (Housewife) Khmer Foots Cambodia Asia Foodsម្ហូបខ្មែរ ម្ហូបថៃ ម្ហូបចិន Thai Food Khmer Food Asia Food Paok Trei Pra ផ្អកត្រីប្រា ចៀនផ្អក ម្ហូបខ្មែរ ចៀនផ្អកត្រីប្រា - Paok Trei Pra Khmer Food - មេផ្ទះ (Housewife) ចៀនផ្អកត្រីប្រា - Paok Trei Pra